Preskočiť na obsah

OZNAM o užívaní verejného priestranstva

Zverejnené 10.3.2023.

Oznamovacia povinnosť pre občanov

Podľa čl. 31 VZN obce Prievaly č. 5/2019 o miestnych daniach je daňovník (fyzická alebo právnická osoba) povinný správcovi dane oznámiť  užívanie verejného priestranstva.

Upozorňujeme občanov, ktorí užívajú verejné priestranstvá na dočasné parkovanie motorového vozidla a správcovi dane túto skutočnosť neoznámili, aby túto skutočnosť bezodkladne oznámili na Obecný úrad Prievaly.

Sadzba dane za  dočasné parkovanie vozidla je ročný paušál za

–         osobné auto  alebo traktor (za 1 ks)  10.-€,

–         nákladný automobil – súprava ( za 1 ks)  180.- €.

V prípade nesplnenia si oznamovacej povinnosti voči obci, obec uloží pokutu najviac do výšky 3000.- €, nie však menej ako 5.- €.