Dodatok č.1 k VZN Obce Prievaly 1-2020- Prevádzkový poriadok pohrebiska (cintorína) a domu smútku v obci Prievaly

Zverejnené
31. marca 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
31. marca 2023 − 30. apríla 2023
Kategória

Prílohy