Preskočiť na obsah

ZŠ a MŠ Prievaly v minulosti

Škola

1701

Prvá písomná správa o jestvovaní školy v Prievaloch je z roku 1701, kedy tu bola cirkevná škola elementárna. Vyučoval v nej miestny farár J. Bobot. V ďalších rokoch pôsobili na tejto škole učitelia zároveň ako organisti. Nová škola bola postavená v roku 1880. Strecha školy bola zastrešená škridlicou. V škole bol i byt pre pomocného učiteľa. Pred vznikom ČSR bola v obci maďarská škola.

1918-1919

V roku 1918-1919 dostala nového správcu a učiteľa. Do školy chodilo 147 žiakov a vyučovacím jazykom sa stal jazyk slovenský. Škola zostala ďalej cirkevná, mala dve triedy a sídlila v starej farskej budove. Názov školy bol Rímsko-katolícka ľudová škola v Šandorfe.

1930

V roku 1930 bola škola štvortriedna. S dochádzkou detí do školy boli problémy, lebo deti museli pomáhať rodičom. V 30-tych rokoch vyučovali na škole 2 – 4 učitelia. Najdlhšie pôsobila na škole učiteľka Hetényiová. Chudobné deti dostávali štipendium ročne asi 50,- Kčs.

Šk. rok 1931/32

V šk. roku 1931/32 vstúpilo prvý raz do školy 35 detí.

1935

V r. 1935 sa začala zbierka na výstavbu novej školskej budovy a na jeseň toho istého roku sa v nej začalo vyučovať. Novú školu obci závideli i susedné obce. Škola každoročne pripravovala Deň slovenskej rodiny.

1941

Počas II. svetovej vojny sa v škole vyučovalo od pondelka do soboty. 1. 1. 1941 prešiel majetok cirkevných škôl do rúk a užívania obcí. Šandorfská cirkevná škola sa zmenila na štátnu ľudovú školu a stala sa majetkom obce. Funkcia správcu školy sa zmenila na funkciu riaditeľa školy. Vznikol školský výbor z rodičov  detí školy a bolo založené rodičovské združenie. Ku koncu vojny bolo v škole veliteľstvo nemeckých jednotiek a ubytovňa vojakov ČA.

1948

V roku 1948 sa škola pomenovala na Národnú školu v Prievaloch. Jej riaditeľom bol Štefan Sloboda. V roku 1947 bolo slávnostne otvorená Štátna obvodná meštianska škola, do ktorej chodili deti z Prieval, Bukovej a Plaveckého Petra. Riaditeľom tejto školy bol Michal Krištofovič. Táto bola neskôr premenovaná na Strednú školu v Prievaloch.

1953

V roku 1953 sa obidve školy integrovali a vznikla Osemročná stredná škola v Prievaloch, ktorej riaditeľom bol Andrej Papáček, neskôr František Nitriansky.

1957

V roku 1957 školu navštevovalo 256 žiakov. Na škole fungovalo veľa krúžkov.

1961

V roku 1961 bola škola premenovaná na Základnú deväťročnú školu. Žiaci sa zapájali do brigád pri skrášľovaní obce, pomáhali na JRD a ŠM. V roku 1970 sa uskutočnila generálna oprava budovy školy.

1965 – 1987

V rokoch 1965-1967 bol riaditeľom školy Emil Baumgantner, v r. 1967-1970 Viktor Šteffek, v r. 1970-1975 Alfonz Kolenič. V celom tomto období bolo v škole dvojsmenné vyučovanie. V r. 1976-1987 bol riaditeľom Jozef Olšovský. V škole sa začalo vyučovať podľa novej koncepcie. Mimoškolská činnosť sa sústreďovala na prácu v krúžkoch /divadelný, matematický, strelecký, zdravotnícky, šikovných rúk, fyzikálny, športový, prírodopisný, spevácky/.

1982

V roku 1982 sa dokončila výstavba učiteľskej bytovky, bol vyasvaltovaný školský dvor a detské ihrisko.

1981/82

V roku 1981/82 sa žiaci prvýkrát zúčastnili plaveckého výcviku.

1983

Od 1. 9. 1983 sa zmenil názov školy na Základnú školu.

1987

V roku 1987 bol zrušený druhý stupeň základnej školy a deti začali chodiť do školy v Cerovej. Riaditeľkou malotriednej ZŠ 1. – 4. ročník sa stala Bernardína Holičová.

1991 – 2005

Od roku 1991 do 31.07.1998 vykonávala funkciu riaditeľka školy Mgr. Ľubica Kiráľová.Od 01.08.1998 do 31.07.2005 funkciu vykonával Mgr. Vladimír Zechel a od 01.08.2005 je riaditeľkou Mgr. Svetlana Vachová.

2006

Od 01.09.2006 sa ZŠ presťahovala do zrekonštruovaných priestorov materskej školy.

Stránka školy

Materská škola

1949

Prvá MŠ bola otvorená v budove Rímsko-katolíckej školy v roku 1949. Chodilo do nej 33 detí. Bývala otvorená len od 8 do 13 hod. Prvou učiteľkou bola Terézia Mihálová, po nej prišla Mária Repková, Anatólia Hološková.

1956/57

V šk. roku 1956/57 sa riaditeľkou stala Mária Nestarcová – Petrášová.

1965

V r. 1965 obec začala s výstavbou novej MŠ.

1971

9. 10. 1971 sa uskutočnila slávnosť otvorenia novej MŠ. V osemdesiatych rokoch navštevovalo škôlku až 62 detí. Patrila vtedy medzi najlepšie z okolitých obcí.

1991

Od roku 1991 do 31.08.2021 funkciu riaditeľky vykonávala Margita Petrášová.

2021

Od 01.09.2021 sa MŠ zlúčila so ZŠ –
s názvom Základná škola s materskou školou Prievaly, riaditeľkou ZŠ s MŠ je Mgr. Svetlana Vachová, zástupkyňa pre MŠ Lenka Tarkošová.