Preskočiť na obsah

Komisie obecného zastupiteľstva obce PRIEVALY pre volebné obdobie 2022 – 2026

Komisia správy financií, výstavby, územného plánovania a životného prostredia

predseda: Patrik Záviš

členovia: Pavol Holič, Peter Pavlík, Peter Ambra, Ing. Tomáš Olšovský, PhD., Jozef Petrovič

Komisia školstva, kultúry, športu, verejného poriadku a sociálnej starostlivosti a rodiny

predseda: Mgr. Petra Hlavatá

členovia: Ing. Alena Tarkošová, Katarína Filová, Erik Slezák, Dominik Mihál, Mgr. Rastislav Kalenský

Komisie obecného zastupiteľstva obce PRIEVALY pre volebné obdobie 2014 – 2018

schválené OZ uznesením č.7/2014 E 1, G1  zo dňa 04.12.2014

V zmysle čl. IIII. a IX. organizačného poriadku OZ má zriadených päť komisií

Komisia rozvoja, vzdelávania, kultúry, športu a sociálnych vecí

 • poslankyňa Antónia Holičová – predsedkyňa
 • Ing. Alena Tarkošová – zapisovateľka
 • poslanec Jozef Adamčík
 • poslankyňa Marta Škodová
 • Mgr. Martin Sládek
 • Iveta Holičová
 • Mgr. Jana Davinič (do 16.02.2016)
 • Katarína Filová (od 17.02.2016)
 • Mgr. Gabriela Tunáková
 • Margita Petrášová
 • Mgr. Ľubica Kiráľová
 • Dominik Mihál
 • Miriama Šeligová

Komisia výstavby, územného plánovania, poľnohospodárskeho, vodného a lesného hospodárstva

 • poslanec Jozef Petrovič – predseda
 • Bc. Daniela Pavlíková – zapisovateľka
 • poslanec Pavol Šeliga
 • Ing. Tomáš Olšovský
 • Ing. Peter Holič
 • Milan Bílik

Komisia pre ochranu verejného poriadku a životného prostredia

 • poslanec Erik Slezák – predseda
 • Bc. Daniela Pavlíková – zapisovateľka
 • poslanec Pavol Šeliga
 • poslanec Jozef Petrovič
 • Ing. Tomáš Olšovský, PhD.

Komisia finančná a pre správu obecného majetku, obchodná a cestovného ruchu

 • poslanec Alojz Vittek – predseda
 • Bc. Daniela Pavlíková – zapisovateľka
 • poslankyňa Marta Škodová
 • Ing. Slavomíra Lukáčková
 • Jozef Holič
 • Jozef Vanek
 • Dana Bíliková

Komisia na prešetrovanie sťažností proti činnosti poslancov OZ, starostu obce a hlavného kontrolóra a na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov majetkového priznania starostu

 • poslanec Pavol Šeliga – predseda
 • Bc. Daniela Pavlíková – zapisovateľka
 • poslanec Alojz Vittek
 • poslankyňa Antónia Holičová

Komisie obecného zastupiteľstva obce PRIEVALY pre volebné obdobie 2010 – 2014

schválené OZ uznesením č.8/2010 dňa 27.12.2010

Komisia na preberanie oznámení funkcií, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov obce, finančnú a pre správu obecného majetku, obchodu a cestovného ruchu

 • Jozef Holič – predseda
 • Pavol Šeliga
 • Ing. Peter Holič
 • Bc. Daniela Pavlíková

Komisia pre vzdelávanie, kultúru, šport a sociálnych vecí

 • Antónia Holičová – predsedkyňa
 • Mgr. Martin Sládek
 • Ing. Alena Tarkošová
 • Margita Petrášová
 • Iveta Holičová
 • Bc. Jana Poláková
 • Irena Holičová
 • Mgr. Gabriela Tunáková
 • Dana Hološková
 • Magdaléna Ambrová
 • Miriama Šeligová
 • Jozef Adamčík

Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a ochranu verejného poriadku

 • Pavol Holič – predseda
 • Milan Bílik
 • Ing. Tomáš Olšovský, PhD.