Organizačný poriadok

Starosta obce Prievaly podľa § 13 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) a ustanovenia § 16 ods. 3 písm. d) Štatútu obce Prievaly     v y d á v a    tento

Organizačný poriadok

obecného úradu a obecnej samosprávy  obce  Prievaly

(ďalej len „Organizačný poriadok“).

Čl. 1 Úvodné ustanovenia

 1.1. Organizačný poriadok Obecného úradu  a obecnej samosprávy v Prievaloch je základnou organizačnou právnou normou obecného úradu a je záväzný pre všetkých zamestnancov obce vykonávajúcich pracovnú činnosť v rámci zabezpečovania činnosti  obecného úradu.

1.2. Organizačný poriadok v súlade so zákonom SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, so všeobecne záväznými právnymi predpismi ustanovuje vnútorné organizačné členenie obecného úradu, rozsah oprávnení a zodpovednosti organizačných zložiek, zásady riadenia, zásady organizačnej štruktúry úradu,  právomoc a zodpovednosť zamestnancov obce a tiež ich vzájomné vzťahy.

1.3. Tento Organizačný poriadok upravuje právne postavenie  volených orgánov vo vzťahu k obecnému úradu.

1.4. V prípade, že niektoré ustanovenie tohto Organizačného poriadku bude v rozpore s ustanovením niektorého všeobecne záväzného právneho predpisu (napr. z dôvodu zmeny legislatívy), má prednosť ustanovenie všeobecne záväzného právneho predpisu. Všetky ustanovenia tohto Organizačného poriadku sa potom vykladajú s prihliadnutím na túto skutočnosť.

1.5. Tento organizačný poriadok platí pre zamestnancov, ktorí sú v pracovnoprávnom alebo obdobnom vzťahu k obci Prievaly, ktorá vystupuje ako právnická osoba

Čl. 2 Obecný úrad

2.1. Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom.

2.2. Obecný úrad zabezpečuje v súlade s platnou právnou úpravou:

a/ písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností obce,

b/ odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva a komisií,

c/ písomné vyhotovenia rozhodnutí obce ,

d/ výkon všeobecne záväzných nariadení obce, uznesení obecného zastupiteľstva a rozhodnutí obce.

2..3. Obecný úrad taktiež:

– zabezpečuje na požiadanie písomnú agendu hlavného kontrolóra,

– zhromažďuje podkladový a právny materiál pre vydávanie rozhodnutí obce a vypracúva písomné rozhodnutia obce (v rozsahu a podľa zák. SNR č. 563/2009 Z.z. o správe daní

(Daňový poriadok) v znení neskorších zmien a doplnkov, zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, ako aj osobitných právnych predpisov),

– zabezpečuje na požiadanie poslancom potrebné podklady a odbornú pomoc pri plnení úloh vyplývajúcich z platnej právnej úpravy.

Čl. 3 Právne postavenie obecného úradu

 3.1.  Vnútornú organizáciu obecného úradu určuje starosta , ktorý o vydaní a zmenách organizačného poriadku obecného úradu informuje obecné zastupiteľstvo na jeho najbližšom zasadnutí.

3.2. Obecný úrad nie je právnickou osobou a nemá právnu subjektivitu. Právnickou osobou s právnou subjektivitou je obec, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt v zmysle § 1 ods. 1 zákona o obecnom zriadení, čl. 64a a čl. 65 ods. 1 Ústavy SR.

3.3. Sídlo: Obecný úrad Prievaly 189, 906 34 Prievaly, okres Senica.

Čl. 4 Organizácia, riadenie a úlohy obecného úradu

 4.1. Prácu obecného úradu organizuje a riadi starosta obce.

4.2. Na obecnom úrade sa uplatňuje dvojstupňové riadenie:

a/ starosta obce,

b/ odborní referenti,

c/ hlavná kontrolórka

4.3. Obecný úrad je tvorený zamestnancami obce (referentskí a manuálni zamestnanci).

4.4. Obecný úrad vykonáva nasledovné činnosti: zabezpečuje vedenie účtovníctva v súlade s platnou legislatívou, zabezpečuje odvádzanie finančných prostriedkov na účty obce v peňažných ústavoch a sleduje stav účtov, vypracúva v spolupráci s orgánmi obce návrhy viacročného rozpočtu obce na nasledujúce tri roky v členení na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie, priebežne sleduje plnenie rozpočtu, vypracúva správy o hospodárení obce, vypracúva záverečný účet obce a zabezpečuje jeho overenie audítorom, vykonáva kontrolu správnosti vypočítanej výšky úhrad a úhradu záväzkov obce, zabezpečuje komplexnú správu miestnych daní, poplatku za odpad a poplatkov za služby poskytované obcou, zabezpečuje evidenciu a vymáhanie pohľadávok obce,

zabezpečuje vyberanie správnych poplatkov, zabezpečuje zákazky na tovary, práce a služby v súlade s platnou legislatívou, zabezpečuje využitie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na činnosť základnej školy, spoločného obecného úradu, vedie podrobnú evidenciu majetku obce, vedie podrobnú evidenciu majetku zvereného obci štátom alebo inými právnymi, či fyzickými osobami, pripravuje podklady na vykonávanie inventarizácie, sleduje hospodárenie a nakladanie s majetkom obce a majetkom obci zvereným, predkladá orgánom obce návrhy na účelné, racionálne a efektívne využitie majetku obce a majetku obci zverenému, zabezpečuje včasné prijatie opatrení na predchádzanie škodám na majetku obce a jej zverenom majetku, ako aj na náhradu a opravu vzniknutých škôd, zabezpečuje v spolupráci s orgánmi obce prípravu zasadnutí obecného zastupiteľstva, komisií, zhromaždení obyvateľov obce, pripravuje, sústreďuje, rozosiela materiály, pozvánky, odborné podklady, vyhotovuje zápisnice a uznesenia a prehľadne ich ukladá, posudzuje predkladané materiály z hľadiska vecnej správnosti  ich

 súladu s právnymi normami a štatútom obce, zabezpečuje evidenciu a vybavovanie pošty, vedie podací denník,  eviduje a vybavuje žiadosti, návrhy, podnety, pripomienky

poslancov a obyvateľov obce, ktoré sú v jeho kompetencii alebo ich včas doručuje príslušnému orgánu obce a obecnému zastupiteľstvu, vedie pracovnoprávnu a mzdovú agendu obce, zabezpečuje informovanie občanov v súlade s právnou úpravou o slobodnom prístupe k informáciám, eviduje došlé faktúry, preskúmava ich vecnú správnosť a vykonáva opatrenia na ich včasnú úhrady, vedie evidenciu obyvateľstva a číslovania objektov,  podáva informácie o obyvateľoch obce v súlade s platnou legislatívou, platnou registráciou informačných systémov a bezpečnostným projektom obce, zabezpečuje nákup kancelárskej techniky a materiálu pre činnosť OcÚ a orgánov obce, zabezpečuje plnenie stanovených úloh na úseku BOZP a PO, zabezpečuje a plní úlohy na úseku civilnej ochrany obyvateľstva a krízového riadenia v súlade s platnou právnou úpravou a vykonáva úlohy určené štábom Civilnej ochrany obyvateľstva a krízovým štábom, ktoré zriaďuje OZ, pripravuje podklady na vypracúvanie analýzy územia obce z hľadiska vzniku mimoriadnych udalostí, zabezpečuje celkovú prevádzku, údržbu a ochranu objektov obce, zabezpečuje riadnu prípravu volieb a referenda a vybavenie volebných a hlasovacích miestností, vedie stále voličské zoznamy, vykonáva úradné overovanie podpisov a listín, sleduje stav verejných plôch v obci z hľadiska čistoty, upravenosti, stavu oplotenia a stavu rozkopávok, zabezpečuje čistenie miestnych komunikácií, priekop a rigolov, eviduje a pripravuje podklady na vydávanie rozhodnutí k výrubu stromov stojacich mimo les, k prekopávkam miestnych komunikácií a ich zvláštnemu užívaniu, zhromažďuje a pripravuje podklady na vydávanie stavebných povolení,  dohliada na údržbu a správu verejnej zelene, vykonáva miestne šetrenia za účelom zveľaďovania životného prostredia a dodržiavanie predpisov v ochrane ovzdušia, vody a pôdy, pripravuje podklady na spracovanie a zmeny územného plánu obce,

sleduje stavebnú činnosť v obci a kontroluje jej súlad so zámermi obce a územnoplánovaciu dokumentáciu, vydáva stanoviská a vyjadrenia k investičným aktivitám v obci, plní úlohy preneseného výkonu štátnej správy na úseku životného prostredia,   zabezpečuje a plní úlohy na úseku rozvoja obchodu, služieb a rozvoja cestovného ruchu, vyhľadáva vhodné lokality a objekty na podnikateľskú činnosť,

pripravuje podklady na vykonávanie stratégie regionálneho rozvoja obce, pripravuje podklady na vypracúvanie programov sociálneho a hospodárskeho rozvoja,

koordinuje spoluprácu právnických osôb vo veciach cestovného ruchu,  podporuje a spolupracuje pri organizovaní športových a kultúrnych podujatí v obci, eviduje, kontroluje stav a zabezpečuje údržbu kultúrnych pamiatok v obci, zabezpečuje údržbu a prenájom kultúrnych zariadení v obci, zabezpečuje v spolupráci s obecnou knihovníčkou údržbu a rozširovanie knižného fondu v obecnej knižnici, zabezpečuje pre orgány obce podklady, materiály, správy a návrhy rozpočtu v súlade s prenesenými a originálnymi kompetenciami obce, zabezpečuje koordináciu a prepojenosť činnosti obce- školy , školských zariadení a sociálneho zariadenia Láskavé dlane, pripravuje a predkladá obecnému zastupiteľstvu a starostovi materiály týkajúce sa zriaďovacej pôsobnosti, financovania a činnosti základnej školy,  školských zariadení – materská škola, školská jedáleň, školský klub detí a sociálneho zariadenia, pripravuje a ukladá zmluvy o zriadení školských obvodov, zabezpečuje a pripravuje podklady na prijímanie opatrení vo veciach neplnenia povinnej školskej dochádzky, prevádzkuje pohrebiská a dom smútku v súlade s platnou legislatívou,  zabezpečuje posudzovanie odkázanosti občanov obce na sociálne služby a ich poskytovanie, zabezpečuje potrebné evidencie a včasné plnenie úloh na úseku sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately, zabezpečuje poskytovanie sociálnej pomoci starým a chorým občanom v súlade s uzneseniami obecného zastupiteľstva,

plní ďalšie zákonom stanovené úlohy na úseku sociálnej pomoci, vedenie matriky,

organizačné zabezpečenie informačných zariadení obce / miestny rozhlas, webovú

 stránku obce/, vyhlasovanie oznamov miestnym rozhlasom, správu obecného majetku a nájomné zmluvy, úverovú politiku obce, bytovú politiku obce.

Po zriadení spoločného obecného úradu s inými obcami zabezpečuje prepojenie medzi obcou a spoločným úradom, efektívnu vzájomnú komunikáciu, prípravu podkladov, priestory na konania v obci a ďalšie aktivity smerujúce k znižovaniu nákladov a časových strát.

4.5. Okrem zabezpečovania úloh obecnej samosprávy, obecný úrad plní aj niektoré prenesené úlohy miestnej štátnej správy. Sú to úlohy a kompetencie dané konkrétnymi zákonmi SR, ktoré je potrebné plniť na území obce.

4.6.  Referenti obecného úradu navzájom úzko spolupracujú pri plnení úloh, ktoré pre ne vyplývajú z platnej právnej úpravy a obsahovej pracovnej náplne činnosti.

Čl. 5 Financovanie a hospodárenie obecného úradu

 5.1. Základom finančného hospodárenia obce je rozpočet obce, ktorý sa zostavuje na obdobie jedného kalendárneho roka. V zmysle § 9 zákona č. 583/2004 Z. z. obec súčasne zostavuje viacročný rozpočet, ktorý okrem rozpočtu na aktuálny rok obsahuje aj rozpočet na nasledujúce dva roky. Príjmy a výdavky rozpočtov na nasledujúce roky nie sú záväzné.

5.2. Viacročný rozpočet obce sa zostavuje bez programovej štruktúry.

5.3. Rozpočet obce schvaľuje každoročne obecné zastupiteľstvo minimálne na úrovni hlavnej kategórie rozpočtovej klasifikácie.

5.4. Obecné zastupiteľstvo môže vo výnimočných a dostatočne odôvodnených prípadoch schvaľovať zmenu rozpočtu obce v priebehu kalendárneho roka, spravidla na návrh starostu, pričom v rozsahu určenom zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu vykonávať starosta.

Týmito výnimočnými prípadmi sú najmä:

– nová právna úprava,

– organizačné zmeny,

– systémové opatrenia.

5.5. Podmienky nakladania s finančnými prostriedkami upravujú „Zásady nakladania s finančnými prostriedkami obce Prievaly“. Tieto zásady sa v plnom rozsahu vzťahujú aj na činnosť obecného úradu.

Čl. 6 Základná škola

6.1. Základná škola je  samostatná rozpočtová organizácia bez právnej subjektivity a zriaďovateľom je Obec Prievaly.

6.2. Adresa: Základná škola  Prievaly 187.

6.3. Základná  škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie v územnom obvode zriaďovateľa prostredníctvom štátneho a školského vzdelávacieho programu školy pre ročníky 1. až 4. a výchovného programu školského zariadenia – školského klubu detí.

6.4. Proces výchovy a vzdelávania v základnej škole a školského klubu detí zabezpečujú  pedagogické pracovníčky.

6.5.  Základnú školu riadi riaditeľka školy, ktorú  vymenúva a odvoláva na návrh Rady školy zriaďovateľ  na základe výberového konania starosta Obce Prievaly. V prípade jej neprítomnosti ju zastupuje poverený zamestnanec základnej školy. Zástupca i zastupovaný sa pri zastupovaní navzájom informujú o priebehu dôležitých vecí.

6.6. Hnuteľný a nehnuteľný majetok základnej školy je  majetkom zriaďovateľa – Obce Prievaly. Majetok školy je vedený v inventárnom zozname.

6.7. Rozsah činností, ktoré sú vykonávané v základnej škole na jednotlivých pracovných pozíciách určuje riaditeľka školy v „Organizačnom poriadku Základnej  školy v Prievaloch“, ktorý podlieha schváleniu starostom obce.

Čl.7 Materská škola 

7.1. Materská škola  je  samostatná rozpočtová organizácia bez právnej subjektivity, zriaďovateľom je Obec Prievaly.

7.2. Adresa: Materská  škola Prievaly 187.

7.3. Materská škola zabezpečuje predprimárne vzdelávanie detí predškolského veku je ukončené osvedčením o absolvovaní predprimárneho vzdelávania.

7.4. Materská škola zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu činnosť pre trojročné až šesťročné deti spoločne v jednej triede.

7.5. Proces výchovy a vzdelávania v materskej škole zabezpečujú dve pedagogické pracovníčky.

7.6. Materskú školu riadi riaditeľka, ktorú vymenúva podľa ustanovenia § 3 ods. 1 až 3 zákona č. 596/2003 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na návrh Rady školy pri Materskej škole v Prievaloch, na základe výberového konania starosta Obce Prievaly. V prípade jej neprítomnosti ju zastupuje poverený zamestnanec materskej školy. Zástupca i zastupovaný sa pri zastupovaní navzájom informujú o priebehu dôležitých vecí.

7.7. Hnuteľný a nehnuteľný majetok materskej školy je  majetkom zriaďovateľa – Obce Prievaly. Majetok školy je vedený v inventárnom zozname.

7.8. Rozsah činností, ktoré sú vykonávané v materskej škole na jednotlivých pracovných pozíciách určuje riaditeľka školy v „Organizačnom poriadku Materskej školy v Prievaloch“, ktorý podlieha schváleniu starostom obce.

Čl. 8 Školská jedáleň

8.1. Školská jedáleň  je  samostatná rozpočtová organizácia bez právnej subjektivity a zriaďovateľom je Obec Prievaly.

8.2.  Adresa: Školská jedáleň Prievaly 187.

8.3. Je účelovým zariadením na prípravu, konzumácia a odbyt jedál a nápojov pre             deti v materskej škole, žiakov základnej školy,  zamestnancov obce, dôchodcov v obci, klientov v sociálnom zariadení Láskavé dlane a podľa voľnej kapacity pre cudzích.

8.4.  Školskú jedáleň riadi riaditeľka, ktorá  vymenúva starosta obce.

8.5. Hnuteľný a nehnuteľný majetok školskej jedálne  je  majetkom zriaďovateľa – Obce Prievaly. Majetok školy je vedený v inventárnom zozname.

8.6. Rozsah činností, ktoré sú vykonávané v školskej jedálni na jednotlivých pracovných pozíciách určuje riaditeľka školskej jedálne  v „Organizačnom poriadku“, ktorý podlieha schváleniu starostom obce.

Čl. 9 Láskavé dlane  – sociálne zariadenie

– zariadenie opatrovateľskej služby a zariadenie pre seniorov

(ďalej len ZOS a ZpS)

9.1. Láskavé dlane sú  samostatná rozpočtová organizácia bez právnej subjektivity a zriaďovateľom je Obec Prievaly.

9.2. Adresa: Láskavé dlane, Prievaly 139.

9.3. V láskavých dlaniach sa poskytujú sociálne služby –  ZOS a ZpS, v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

9.4.Láskavé dlane riadi riaditeľka, ktorú vymenúva starosta.

9.5. Hnuteľný a nehnuteľný majetok Láskavých dlaní je  majetkom zriaďovateľa – Obce Prievaly. Majetok školy je vedený v inventárnom zozname.

9.6. Rozsah činností, ktoré sú vykonávané v Láskavých dlaniach na jednotlivých pracovných pozíciách určuje riaditeľka v „Organizačnom poriadku“, ktorý podlieha schváleniu starostom obce.

Čl. 10 Zamestnanci

10.1. Práva a povinnosti všetkých zamestnancov obce  vyplývajú zo zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, Zákonníka práce a z všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie, ako aj z ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa k činnosti samosprávy a z Pracovného poriadku obce.

10.2. Práva a povinnosti zamestnancov sú zakotvené tiež v pracovných zmluvách,            v aktuálnej kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre verejnú správu, vo vnútroorganizačných normatívnych právnych aktoch obce a v pokynoch a príkazoch starostu.

Čl. 11 Postavenie obecného zastupiteľstva 

11.1. Obecné zastupiteľstvo vo vzťahu k obecnému úradu vykonáva a plní nasledovné úlohy

a) určuje zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva,

b) schvaľuje najdôležitejšie úkony týkajúce sa nakladania s majetkom obce a s majetku štátu, ktorý užíva,

c) kontroluje hospodárenie s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva,

d) schvaľuje rozpočet obce – včítane časti týkajúcej sa obecného úradu – jeho zmeny a kontroluje jeho čerpanie, v rozsahu určenom zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu vykonávať starosta,

e) volí a odvoláva hlavného kontrolóra obce (ďalej len „hlavný kontrolór“), určuje rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra a jeho plat, schvaľuje odmenu hlavnému kontrolórovi,

f) ustanovuje erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce.

11. 2. Obecné zastupiteľstvo rozhoduje aj o ďalších veciach, pokiaľ je toho názoru, že je to v dôležitom obecnom záujme a je to v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 zákona o obecnom zriadení.

11.3. Obecné zastupiteľstvo nie je oprávnené a nemôže zasahovať do výlučnej právomoci a pôsobnosti starostu obce podľa § 13 ods. 4 a ods. 5 zákona o obecnom zriadení.

 Čl. 12 Postavenie starostu

12.1. Starosta je predstaveným obce a najvyšším výkonným orgánom obce. Funkcia starostu je verejná funkcia.

12.2. Starosta je štatutárnym orgánom obce. Starosta zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám.

12.3. Starosta vo vzťahu k obecnému úradu vykonáva a plní najmä tieto úlohy:

a) schvaľuje a vydáva Organizačný poriadok obecného úradu a jeho prípadné zmeny a doplnky,

b) určuje vnútornú organizáciu obecného úradu a organizačných jednotiek obce bez právnej subjektivity

c) schvaľuje a vydáva Poriadok odmeňovania zamestnancov obce,

d) schvaľuje a vydáva Pracovný poriadok zamestnancov obce,

e) vykonáva správu obce v súlade so zákonmi, Štatútom obce a všeobecne záväznými nariadeniami obce,

f) rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo Štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu,

g) v pracovno-právnych a mzdových otázkach plní úlohu vedúceho organizácie,

h) vykonáva predbežnú kontrolu výdavkových položiek,

i) schvaľuje a podpisuje výdavkové položky (doklady, faktúry ) v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a vnútornými predpismi obce,

j) udeľuje plnú moc k zastupovaniu obce v právnych záležitostiach,

k) schvaľuje podanie žalôb na príslušné súdy.

12.4. Starosta môže rozhodovaním o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy písomne poveriť zamestnanca obce. Poverený zamestnanec obce rozhoduje v mene obce v rozsahu vymedzenom v písomnom poverení.

12.5. Starosta môže delegovať niektoré právomoci aj na iné osoby, pokiaľ to pripúšťa zákon.

Čl. 13 Postavenie zástupcu starostu 

13.1. Zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení vydanom starostom obce.

13.2. Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia (§ 13a ods. 1 písm. c) až i) zákona o obecnom zriadení), plní úlohy starostu v plnom rozsahu zástupca starostu. Zastupovanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu.

13.3. Zástupcovi starostu, ktorý plní úlohy starostu podľa predchádzajúceho bodu, patrí plat podľa osobitného zákona.

Čl. 14 Postavenie hlavného kontrolóra 

14.1. Postavenie, úlohy a činnosť hlavného kontrolóra vo všeobecnosti rieši § 18 zákona o obecnom zriadení.

14.2. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a ak zákon o obecnom zriadení neustanovuje inak, vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.

14.3. Kontrolnou činnosťou hlavného kontrolóra voči obecnému úradu sa rozumie

a) kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov,

b) kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce,

c) kontrola vybavovania sťažností a petícií,

d) kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce,

e) kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva,

f) kontrola dodržiavania interných predpisov obce a 5,

g) kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.

14.4. Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj do iných dokumentov v rozsahu kontrolnej činnosti podľa § 18d zákona o obecnom zriadení.

14.5. Hlavný kontrolór je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancom alebo starostovi.

14.6. Rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra v súlade s § 11 ods. 4 písm. j zákona o obecnom zriadení určuje obecné zastupiteľstvo.

Čl. 15 Ukladanie a kontrola úloh

 15.1. Úlohy ukladá zamestnancom obce starosta obce.

15.2. Zamestnanec vykonávajúci úlohu ako podriadený zamestnanec obce zodpovedá za včasné splnenie úlohy a za prípadné zabezpečenie súčinnosti ďalších zamestnancov obce. O splnení úlohy je zamestnanec vykonávajúci úlohu povinný informovať zadávateľa úlohy v termíne na jej splnenie. Ak úlohu nie je možné splniť včas a riadne, je zamestnanec vykonávajúci úlohu povinný o tejto skutočnosti informovať zadávateľa úlohy bez zbytočného odkladu.

15.3. Spory sa predovšetkým riešia dohodou, ak nedôjde k dohode, rozhodne prednosta obecného úradu. 7 g) kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.

15.4. Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj do iných dokumentov v rozsahu kontrolnej činnosti podľa § 18d zákona o obecnom zriadení.

15.5. Hlavný kontrolór je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancom alebo starostovi.

15.6. Rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra v súlade s § 11 ods. 4 písm. j zákona o obecnom zriadení určuje obecné zastupiteľstvo.

Čl. 16 Spisová služba 

16.1. Za organizáciu a riadny chod spisovej služby na obecnom úradu zodpovedá starosta obce. Každý zamestnanec je povinný zaobchádzať s pridelenými písomnosťami s náležitou starostlivosťou, vybavovať ich včas a chrániť ich pred znehodnotením alebo stratou.

16.2. Postup pri vyhotovovaní, odosielaní, označovaní, archivácii spisov, a príjme, triedení archivovaní a skartácii zásielok upravuje „Registratúrny poriadok obce“.

Čl. 17 Obeh písomností 

17.1. Na obehu písomností sa zúčastňujú referenti obecného úradu a starosta obce, ktorí jednotlivé písomnosti vyhotovujú, hodnotia, kontrolujú, a schvaľujú.

Podrobná úprava obehu písomností je obsiahnutá v „Registratúrnom poriadku obce“

a „Spisovom poriadku obce“

17.2. Obeh účtovných dokladov je podrobne upravený vo „Vnútornom predpise pre obeh a kontrolu účtovných dokladov v podmienkach samosprávy obce “.

Čl. 18 Pečiatky 

18.1. Obec Prievaly používa dva druhy úradných pečiatok:

a) úradnú pečiatku s erbom obce Prievaly s textom „OBEC  PRIEVALY“,

b) úradnú pečiatku so štátnym znakom s textom „OBEC  PRIEVALY“.  

18.2. Úradná pečiatka sa používa v červenej farbe a umiestňuje sa do stredu pod textový stĺpec textu.

18.3. Úradná pečiatka s erbom obce Prievaly s textom „OBEC  PRIEVALY“ sa používa výlučne pri výkone samosprávnych úloh obce na rozhodnutia, oprávnenia a osvedčenia skutočností vydaných pri výkone samosprávy.

18.4. Úradná pečiatka so štátnym znakom  s textom „OBEC  PRIEVALY“ sa používa pri výkone prenesenej štátnej správy.

18.4. Obecný úrad ďalej používa podlhovastú pečiatku s textom  „Obec  Prievaly, Obecný úrad, 906 34 Prievaly 189″. Používa sa pri bežnej korešpondencii, pri ktorej sa nepoužíva hlavičkový papier obce, ďalej na obálkach na označenie odosielateľa (zasielanie prípisov, výziev, upomienok, oznámení, avíz a iných písomností).

18.5. Tieto pečiatky sú označené poradovým číslom a evidenciu o ich pridelení vedie poverený zamestnanec obce.

Čl. 19 Podpisovanie za obecný úrad 

19.1. Rozsah oprávnení starostu obce a zamestnancov obce podpisovať sa za obecný úrad je upravený zákonom o obecnom zriadení, týmto Organizačným poriadkom a podpisovým poriadkom obecného úradu.

19.2. Starosta obce podpisuje tie písomnosti o ktorých to ustanovuje zákon o obecnom zriadení alebo Štatút obce Prievaly.

19.3.  Referent obecného úradu je oprávnený samostatne podpisovať

a) povolenie na uloženie odpadu,  

b) potvrdenie o zaradené resp. vyradení z evidencie platiteľov miestneho poplatku za psa,

c) vyhotovenia výpisu, odpisu alebo písomnej informácie z úradných listín a záznamov,

za vyhotovenie ktorých sa vyberá správny poplatok,

d) ďalšie písomnosti, o ktorých to určí starosta obce.

19.4. Evidencia podpisových vzorov je vedená na oddelení personálnom, evidencie

obyvateľstva, daní, poplatkov, miezd, a matriky.

19.5. V prípade, že písomnosť nemôže podpísať oprávnený zamestnanec obce, podpisuje ju jeho zástupca a to v rozsahu, ktorý určí starosta obce.

Čl.20 Záverečné ustanovenia

20.1. Vedenie obce je  povinné zabezpečiť oboznámenie podriadených zamestnancov s týmto Organizačným poriadkom najneskôr do 20 dní odo dňa nadobudnutia jeho účinnosti a u zamestnancov, ktorí nastupujú do zamestnania v deň nástupu do zamestnania. Zároveň sú povinní vyžadovať jeho dôsledné dodržiavanie.

20.2. Zamestnanci sa oboznamujú aj s prípadnými zmenami ako aj s doplnkami Organizačného poriadku, o čom sa vedie písomná evidencia.

20.3. Zamestnanci obce musia potvrdiť písomne oboznámenie sa s týmto Organizačným poriadkom. Doklady o tom sa zakladajú do osobných spisov zamestnancov.

20.4. Organizačný poriadok je zamestnancom obecného úradu k dispozícii u referentky a starostu, ktorí sú povinní umožniť do neho nahliadnuť.

20.5. Tento organizačný poriadok vydáva starosta obce v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, § 13, ods. 4, písmeno d/ a nadobúda účinnosť dňom 31.03.2015.

20.6. Akékoľvek zmeny a doplnky tohto Organizačného poriadku je možné vykonať len formou písomných číslovaných dodatkov. Zmeny a doplnky Organizačného poriadku vydáva starosta obce.

20.7. O vydaní tohto organizačného poriadku bolo informované obecné zastupiteľstvo na zasadnutí dňa 30.marca 2015 a bolo vzaté na vedomie uznesením č.6/2015.

20.8. Týmto Organizačným poriadkom sa ruší predchádzajúci Organizačný poriadok Obecného úradu v  Prievaloch, vydaný dňa 14.12.2007.

Príloha č. 1: Štruktúra orgánov a organizačných jednotiek Obce Prievaly

V Prievaloch, dňa 31.3.2015

Tatiana Beňáková

                                                                                   starostka obce