Preskočiť na obsah

Základná škola s materskou školou Prievaly

SK – 906 34 Prievaly 187
Telefón: 

ZŠ s MŠ : +421 917 719 329, Jedáleň : +421 911 318 004
E-mail: zsmsprievaly@gmail.com

Stránka školy

Základná škola s materskou školou Prievaly vznikla 1.9.2021 zlúčením jestvujúcej Základnej školy Prievaly a Materskej školy Prievaly. Spoločná budova prešla v šk. roku 2006/2007 veľkou rekonštrukciou. Nachádza sa blízko centra obce, v tichej časti za budovou obecného úradu  a KD Prievaly. Je to zariadenie bez právnej subjektivity. Zriaďovateľom ZŠ s MŠ je Obec Prievaly.

Materská škola je jednotriedna, s maximálnou  kapacitou 24 detí. Poskytuje celodennú, prípadne poldennú výchovno-vzdelávaciu starostlivosť deťom vo veku od troch do šesť rokov a deťom, ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania. V materskej škole pracujú dve kvalifikované učiteľky, z toho jedna plní funkciu zástupkyne pre MŠ.

Základná škola je neplnoorganizovaná škola s ročníkmi 1. – 4. Vyučovanie v základnej škole prebieha v troch triedach, v jednej z nich v spojených ročníkoch. Maximálna kapacita základnej školy je 43 žiakov. V škole pracujú 3 učiteľky, z toho 1 zároveň vykonáva funkciu riaditeľky. Súčasťou ZŠ je Školský klub detí, ktorý má dve oddelenia a 2 vychovávateľky. Jedna z nich je zároveň aj asistentka učiteľky.

Riaditeľka ZŠ s MŠ Prievaly:
 Mgr. Svetlana Vachová

Zástupkyňa pre MŠ: Lenka Tarkošová
Pedagogickí zamestnanci: Mgr. Gabriela Tunáková, Bc. Sabina Buchová, Elena Beňáková (MŠ), Mgr. Slavomil Komenda, Katarína Filová, Silvia Olšovská