Preskočiť na obsah

Ako vybaviť na úrade

Vydanie matričného dokladu

 • Prvý výpis po vzniknutej udalosti sa nespoplatňuje (napr. po uzavretí manželstva či po úmrtí príbuzného)
 • Pri ďalšom výpise z matričnej knihy občan predloží občiansky preukaz
 • Správny poplatok – 5,00 € sa platí v hotovosti do pokladne obecného úradu

Matričný úrad Prievaly má prístup do centrálneho informačného systému matrík (CISMA), preto je možné vybaviť si výpis z knihy narodení, úmrtí či manželstiev aj priamo na našom Matričnom úrade, aj keď sa matričná udalosť stala v inom meste či obci.

Osvedčenie podpisov a listín

OSVEDČOVANIE PODPISU

 • Občan sa musí dostaviť osobne
 • Občiansky preukaz, príp. cestovný pas s fotografiou
 • Potvrdenie o občianskom preukaze pre účely osvedčenia podpisu nenahrádza občiansky preukaz, pretože sa na ňom nenachádza fotografia
 • Listina, na ktorej sa osvedčuje podpis
 • Správny poplatok – 2,- € sa platí v hotovosti do pokladne obecného úradu
 • V prípade zlého zdravotného stavu, príp. imobilného občana osvedčujeme podpis priamo v domácnosti

OSVEDČOVANIE LISTINY

 • Originál + kópia listiny, ktorá sa ide osvedčovať
 • Občiansky preukaz
 • Správny poplatok – 2,- € za každú stranu sa platí v hotovosti do pokladne obecného úradu

Určenie otcovstva

 • Na matričnom úrade rodičia dieťaťa podpíšu zápis o určení otcovstva
 • Občiansky preukaz matky a otca dieťaťa
 • Právoplatný rozsudok o rozvode matky, ak je rozvedená

Zápis do knihy úmrtí

 • 2x originál listu o prehliadke mŕtveho, podpísané a opečiatkované obhliadajúcim lekárom
 • Občiansky preukaz, zdravotná kartička zomrelého
 • Občiansky preukaz osoby, ktorá vybavuje pohreb
 • Prvý úradný výpis z knihy úmrtí (úmrtný list) sa vydáva bezplatne

Uzavretie manželstva

Prvý úradný výpis z knihy manželstiev (sobášny list) sa vydáva bezplatne.
Snúbenci predložia matričnému úradu najneskôr 14 dní pred uzavretím manželstva tieto doklady:

1. Slobodní:

– Originály rodných listov (nie výpisy)
– Platné občianske preukazy (OP nahrádza doklad o slovenskom štátnom občianstve a doklad o trvalom pobyte)

2. Ovdovelí:

– Všetky doklady ako v bode 1. a k tomu:
– Úmrtný list zomrelého manžela (ky), alebo právoplatné súdne rozhodnutie o dôkaze smrti, alebo vyhlásenie manžela (ky) za mŕtveho (mŕtvu)

3. Rozvedení:

– Všetky doklady ako v bode 1. a k tomu:
– Právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, alebo právoplatný rozsudok o vyhlásení manželstva za neplatné
– Ak chce uzavrieť manželstvo maloletá osoba od 16 do 18 rokov, alebo osoba, ktorej spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, predkladá tiež právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo.
– Štátny občan SR s trvalým pobytom v cudzine predkladá doklad – potvrdenie o pobyte vydaný príslušným úradom cudzieho štátu; doklad o štátnom občianstve môže nahradiť predložením platného cestovného pasu Slovenskej republiky.

4. Cudzinci:

– Všetky doklady ako v bode 1. a k tomu:
– Doklad o spôsobilosti na uzavretie manželstva s príslušnými overeniami
– Ak majú vyššie spomínané doklady písané v cudzom jazyku, je treba doložiť aj preklad súdneho tlmočníka.

Cudzinci predkladajú doklady najneskôr 30 dní pred uzavretím manželstva. 

Hlásenie občana k trvalému a prechodnému pobytu

Potrebujete:

 • občiansky preukaz,
 • ak ide o dieťa do 15 rokov, zákonný zástupca predkladá rodný list dieťaťa,
 • cudzinec predkladá cestovný pas alebo osvedčenie o štátnom občianstve,
 • doklad o vlastníctve rodinného domu alebo budovy určenej na bývanie, kde sa hlásite k pobytu,
 • súhlas vlastníka resp. všetkých spoluvlastníkov nehnuteľnosti, kde sa hlásite k pobytu, s výnimkou prihlásenia jedného zo spoluvlastníkov, jeho manžela alebo nezaopatreného dieťaťa,
 • vypísanie prihlasovacieho lístka k trvalého pobytu.
 • na mieste doterajšieho trvalého pobytu sa netreba odhlasovať, urobí to ohlasovňa nového trvalého pobytu

Potvrdenie o trvalom pobyte

 • Po prihlásení na trvalý pobyt sa potvrdenie o TP už nevydáva. Pre zmenu OP môže ísť občan priamo na oddelenie policajného zboru SR.
 • Pre prvé vydanie občianskeho preukazu sa predloží rodný list dieťaťa, nepotrebujete potvrdenie o trvalom pobyte.
 • Potvrdenie o trvalom pobyte pre iné účely než zmena občianskeho preukazu je spoplatnené
 • Správny poplatok – 5,00 € sa platí v hotovosti do pokladne obecného úradu

Zrušenie trvalého pobytu

Podáva vlastník alebo spoluvlastníci nehnuteľnosti. Potrebujete:

 • občiansky preukaz

Trvalý pobyt nie je možné zrušiť manželke spoluvlastníka ani jeho maloletému dieťaťu.

Drobná stavba

Drobné stavby plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe, nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie. Drobné stavby sú prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25m2 a výška 5m, podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbka 3m, prípojky inžinierskych sietí a oplotenie. Potrebujete:

 • ohlásenie (tlačivo na obecnom úrade),
 • LV alebo iný doklad, ktorý preukazuje vlastnícke právo k pozemku,
 • súhlas spoluvlastníkov, pokiaľ nie sú všetci stavebníkmi,
 • jednoduchý situačný náčrt v dvoch vyhotoveniach,
 • jednoduchá technická správa v dvoch vyhotoveniach,
 • vyhlásenie kvalifikovanej osoby o odbornom stavebnom dozore,
 • pri prípojkách na inžinierske siete vyjadrenie správcu siete.
 • správny poplatok – v zmysle Zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa platí v hotovosti do pokladne obecného úradu

Drobné stavby a stavebné úpravy sa ohlasujú na obecnom úrade v Prievaloch alebo sa doručujú na adresu:
OBEC PRIEVALY
Obecný úrad
906 34 Prievaly 189

Ohlásenie stavebných úprav

Stavebné úpravy, ktorými sa nemení vzhľad stavby a nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavebník ohlási stavebnému úradu. Potrebujete:

 • ohlásenie,
 • LV alebo iný doklad, ktorý preukazuje vlastnícke právo k pozemku,
 • súhlas spoluvlastníkov, pokiaľ nie sú všetci stavebníkmi,
 • jednoduchý náčrt stavebných úprav v dvoch vyhotoveniach,
 • technický popis stavebných úprav v dvoch vyhotoveniach.

Obecný úrad Prievaly zabezpečuje časť stavebnej agendy prostredníctvom Spoločného obecného úradu so sídlom v budove Mestského úradu v Senici, 4 poschodie, číslo dverí 403.
Vedúci oddelenia
Ing. Ivan Nosko, telefón 034/698 76 49, e-mail: ivan.nosko@senica.sk
Obec Prievaly vybavuje
Ing. Saskia Petrová, telefón 034/698 76 61, e-mail:saskia.petrova@senica.sk

Žiadosť o územné konanie, stavebné povolenie, kolaudačné konanie, zmena stavby pred dokončením, zmena účelu užívania stavby, odstránenie stavby sa doručuje na adresu:
Mesto Senica
Spoločný obecný úrad
Štefánikova 1408/56
905 25 SENICA

Aktuálne žiadosti, informácie a tlačivá nájdete aj na stránke: www.senica.sk

Kolaudačné rozhodnutie

 • Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia (v podstránke Tlačivá)
 • Opis odchýlok od stavebného povolenia
 • Geometrický plán
 • Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy
 • Územné rozhodnutie, stavebné povolenie
 • Správny poplatok – v zmysle Zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa platí v hotovosti do pokladne mestského úradu

Na ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním sa predloží:

 • doklady o vytýčení priestorovej polohy stavby
 • doklady o výsledkoch predpísaných skúšok (elektroinštalácie, plynoinštalácie, bleskozvodu,
 • vodoinštalácie, kanalizácie, skúšku vodotesnosti žumpy, nezávadnosť komínov,
 • inštalácie ústredného kúrenia, …).
 • projektová dokumentácia overená stavebným úradom
 • doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov
 • stavebný denník
 • zápis o odovzdaní a prevzatí rozhodujúcich dodávok
 • doklad o odstránení vád a nedorobkov
 • záznam o výsledku komplexného vyskúšania a skúšobnej prevádzky

Zmena účelu užívania stavby, alebo jej časti

 • Žiadosť o zmenu účelu užívania stavby, resp. jej časti (v podstránke Tlačivá)
 • Doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícky resp. iný vzťah ku stavbe
 • Kolaudačné rozhodnutie
 • Záväzné stanovisko obce
 • Rozhodnutie regionálneho úradu verejného zdravotníctva
 • Stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru
 • Stanoviská ostatných dotknutých orgánov štátnej správy
 • Iné doklady určené stavebným úradom
 • Správny poplatok – v zmysle Zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa platí v hotovosti do pokladnice mestského úradu

Zmena stavby pred dokončením

 • Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením (v podstránke Tlačivá)
 • Projektová dokumentácia v 2 vyhotoveniach
  a) situačný výkres
  b) výkresy v rozsahu požadovanej zmeny
  c) technický popis zmeny a údaje o vplyvoch a účinkoch zmeny na okolie
 • Vyjadrenia účastníkov konania príp. dotknutých orgánov štátnej správy
 • Správny poplatok – v zmysle Zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa platí v hotovosti do pokladnice mestského úradu

Návrh na vydanie územného rozhodnutia

Potrebujete:

 • návrh na vydanie územného rozhodnutia,
 • situačný výkres v dvoch vyhotoveniach,
 • rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce,
 • záväzné stanovisko obce,
 • stanovisko vlastníkov susedných nehn. k umiestneniu stavby,
 • vyjadrenia správcov sietí technického vybavenia,
 • doklady o rokovaniach s účastníkmi konania, pokiaľ sa viedli pred podaním návrhu,
 • záverečné stanovisko o posúdení vplyvu stavby na životné prostredie,
 • preukázanie vlastníckeho alebo iného vzťahu k dotknutým pozemkom,
 • dokumentáciu spracovanú oprávnenou osobou v dvoch vyhotoveniach,
 • návrh na nové využívanie územia,
 • správny poplatok : 6,50 € pre FO, 16,50 € pre PO.

Odstránenie stavby

 • Žiadosť o odstránenie stavby
 • Doklad o vlastníctve stavby a pozemku a kópiu katastrálnej mapy
 • Technologický postup prác, príp. nevyhnutné výkresy úprav pozemkov
 • Dokumentácia príp. fotodokumentácia stavby, ktorá sa má odstrániť
 • Doklady o rokovaní s dotknutými orgánmi štátnej správy, správcami sietí
 • Prehlásenie oprávnenej osoby, ktorá bude vykonávať odborné vedenie prác
 • Stanoviská, príp. rozhodnutia dotknutých orgánov štátnej správy
 • Stanoviská vlastníkov susedných nehnuteľností
 • Správny poplatok – v zmysle Zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa platí v hotovosti do pokladne mestského úradu

Daň z nehnuteľnosti

Daň z nehnuteľností zahŕňa daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome, ktoré sa nachádzajú na území obce Prievaly.

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť, a v ďalších zdaňovacích obdobiach do tohto termínu, len ak nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane z nehnuteľností.

Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období , v ktorom daňovník nadobudol nehnuteľnosť do vlastníctva a zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo k nehnuteľností. Pre vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.

Fyzická osoba alebo právnická osoba v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia je povinná oznámiť správcovi dane skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností a každú zmenu týchto skutočností do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti alebo ich zmeny nastali.

Daň vyrubí správca dane každoročne a vyrubená daň z nehnuteľností je splatná do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.

Daň za psa

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou.

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník nadobudol psa a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.

Daňovník je povinný písomne alebo osobne na obecnom úrade oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti. Toto oznámenie musí obsahovať najmä meno a priezvisko vlastníka (resp. držiteľa) s adresou trvalého pobytu. Ďalej označenie psa, jeho vek, dátum nadobudnutia, umiestnenie psa uvedením adresy vlastníka, resp. držiteľa.

Daň za psa obec nevyrubuje platobným výmerom. Daň je splatná do 31. januára zdaňovacieho obdobia. Sadzba dane je 4 € za jedného psa a kalendárny rok (bez rozdielu výšky, váhy a pod.). Za každého ďalšieho psa je sadzba 4 €.

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia

Potrebujete:

 • žiadosť o vydanie stavebného povolenia,
 • doklady, ktorými sa preukazujú vlastnícke, alebo iné práva k pozemkom a stavbám,
 • kópia z katastrálnej mapy,
 • územné rozhodnutie, ak bolo vydané,
 • projektová dokumentácia stavby v dvoch vyhotoveniach,
 • prehlásenie stavebného dozoru,
 • kópia rozhodnutia súhlas o odňatí pôdy z PPF (LPF),
 • záväzné stanovisko obce (v podstránke Tlačivá),
 • právnická osoba predkladá kópiu platného živnost. listu alebo výpisu z OR,
 • správny poplatok,
 • doklady o rokovaniach s účastníkmi stavebného konania,
 • posudok Regionálneho úradu verejného zdravotníctva,
 • stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru,
 • vyjadrenie, súhlas vodohospodárskeho orgánu,
 • rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia orgánov štátnej správy,
 • stanoviská správcov sietí technického vybavenia.