Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby-Lokalita Záhrady-Rozšírenie vodovodu a verejnej splaškovej kanalizácie

Zverejnené
30. júna 2019
Kategória

Prílohy