Preskočiť na obsah

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja

Zverejnené
19. apríla 2023
Kategória

Vážení občania,

Obec Prievaly vypracovala pracovný návrh Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR ) obce Prievaly na roky 2021 – 2027.

Dokument je otvoreným pracovným materiálom.  Jeho obsahom je analytická časť, návrh vízie, prioritných oblastí, globálnych a špecifických cieľov, tematických cieľov (opatrení), ktorými sa bude obec riadiť vo svojom rozvoji,  aktivitách a investičných zámeroch v nasledujúcich 7 rokoch.

Vízia bola spracovaná  na základe podkladov zástupcov pracovných skupín a samosprávy. Popisuje ideálny stav,  ktorý chceme dosiahnuť. Na jej základe a výsledkov SWOT analýzy boli pracovným tímom PHSR  odvodené prioritné oblasti obce a jej ciele.

Jedným z dôležitých procesov v príprave dokumentu je verejné prerokovanie strategickej časti PHSR a zapracovanie pripomienok občanov do dokumentu. Pracovná verzia PHSR je uverejnená pod článkom spolu s formulárom na pripomienkovanie.

Vaše pripomienky nám môžete zasielať elektronicky na dole uvedenom formulári na adresu phsr@geminigroup.sk do 28.04.2023.

Prosíme vás o spoluprácu a vyjadrenie vašich postojov. Váš názor je dôležitý!

Prílohy