Preskočiť na obsah

Voľby do NR SR – 30.09.2023

Zverejnené
20. júna 2023
Kategória

R O Z H O D N U T I E

PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 8. júna 2023

o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky

Podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 20 a § 56 ods. 1 zákona
č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e m

voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa podľa uznesenia Národnej rady Slovenskej
republiky č. 42/2023 Z. z. o skrátení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky
v y k o n a j ú

v sobotu 30. septembra 2023 a

u r č u j e m

  1. lehotu na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností do 27. júna 2023,
  2. lehotu na utvorenie okresných volebných komisií, okresnej volebnej komisie pre voľbu poštou
    a okrskových volebných komisií do 21. augusta 2023 a lehotu na ich prvé zasadanie do
  3. septembra 2023,
  4. lehotu na utvorenie okrskových volebných komisií utvorených pre osobitné volebné okrsky do
  5. augusta 2023.

Boris Kollár v. r.

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

Informácie pre voliča

Dátum a čas konania volieb

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 30. 9. 2023 od 7:00 do 22:00 hod.

II
Právo voliť

Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky,
ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 18 rokov veku.
Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

III
Právo byť volený

Za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky môže byť zvolený občan Slovenskej
republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 21 rokov veku a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.
Prekážkou práva byť volený je
• výkon trestu odňatia slobody,
• právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
• pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

IV
Spôsob voľby

Volič môže voliť na území Slovenskej republiky
• vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, alebo
• v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu.
Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak
• nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného 
zoznamu voličov,
• má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej
územia a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov.

V
Hlasovací preukaz

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb
nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti vydá najskôr 45 dní predo dňom konania volieb (t.j. najskôr 16. 8. 2023) voličovi hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu.
Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom
okrsku.
Bližšie informácie o možnosti vydania  hlasovacieho preukazu sú uverejnené na
webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky www.minv.sk/?nr23-preukaz

VI
Voľba poštou

Volič, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia, môže požiadať najneskôr 52 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 9. 8. 2023) Ministerstvo  vnútra  Slovenskej  republiky  o  voľbu  poštou,  a to  elektronicky (prostredníctvom služieb informačného systému pre voľbu poštou alebo prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy) alebo v listinnej podobe.
Bližšie informácie o voľbe poštou sú uverejnené na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej 
republiky

www.minv.sk/?nr23-posta

***

Informácie k voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky sú uverejnené na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

www.minv.sk/?volby-nrsr

——————————————————————————————————————–

Volebné okrsky a volebné miestnosti v obci Prievaly pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2023, ktoré sa uskutočnia dňa 30. septembra 2023:

V obci Prievaly je utvorený 1 volebný okrsok. Volebná miestnosť: obradná sieň Obecného úradu – prízemie, Prievaly č. 189, 906 34 Prievaly

e-mailová adresa na doručovanie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie – prievaly.tarkosova@gmail.com

e-mailová adresa na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu – prievaly.tarkosova@gmail.com

Kontaktná osoba pre Voľby do NR SR 2023: Ing. Alena Tarkošová, tel.: 034/6599223, 0915/718881

Prílohy